TVRTKA

Dokumenti tvrtke

Etički kodeks 1.379 KB
Godišnje izvješče 213 KB
Kontakt članova etičkog povjerenstva 65 KB
Obrazac zahtjeva za dopunu - ispravak informacije 92 KB
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije 82 KB
Obrazac zahtjeva za pristup informaciji 82 KB
Odluka etičkog povjerenstva 253 KB
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj - Štitar 167 KB
Odluka o pristupu informacijama  240 KB
Odluka o cijeni vodnih usluga 281 KB
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju - Županja 56 KB
Odluka o obačunu i naplati naknade za razvoj - Županja 188 KB
Odluka o obačunu i naplati naknade za razvoj - Bošnjaci 206 KB
Odluka o obačunu i naplati naknade za razvoj - Gradište 304 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Gradište  1.294 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Štitar 1.048 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Županja  968 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Bošnjaci 1.039 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Bošnjaci  513 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Gradište 491 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Štitar 223 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Županja 329 KB
Opći i tehnički uvjeti komunalca Županja 325 KB
Plan investicija za 2016 za nadzorni odbor 17.12.2015. 44 KB
Plan prihod i rashodi 2016 - 17.12.2015. za NO 58 KB
Pristup informacijama 85 KB
Propisi objavljeni na web stranicama komunalaca 52 KB
Godišnje izvješče za 2016 212 KB 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 642 KB 
   
   
Kategorija:

INVESTICIJE

Investicije koje su trenutno u tijeku:

 

 1. Izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav u Štitaru
 2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 3. Nadzor nad provedbom projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja
 4. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i nabava i implementacija geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) Predmet nabave podijeljen je u tri grupe:

  Nabava vozila za čišćenje sustava odvodnje

  Nabava opreme za CCTV inspekciju sustava odvodnje s vozilom

  Nabava i implementacija GIS-a 

 5. Informiranje, jačanja vidljivosti i osnaživanje kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja.
 6. Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci.
Kategorija:

MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA

Misija Društva Komunalac d.o.o. Županja je sadašnjim i budućim korisnicima usluga osigurati sigurnu, kontinuiranu i kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalno očuvanje okoliša i zdravlja svih korisnika upravljajući postojećim i izgradnjom novih dijelova  sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Vizija Društva je doprinijeti podizanju i  unapređenju kvalitete življenja unapređujući kvalitetu usluga u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji na zadovoljstvo svih naših korisnika.

Cilj                                                                      
-imati zadovoljnog korisnika svih usluga,
-osigurati u svakom trenutku dovoljnu količinu  vode za ljudsku upotrebu,
-brinuti o zaštiti okoliša,
-pratit tehnološki razvitak struke, povećat učinkovitost kroz razvoj ljudskih
 potencijala


Osnovne organizacijske vrijednosti i načela Komunalca d.o.o. Županja  
Društvo nastoji održat i izgradit još više standarde u obavljanju poslova iz područja  djelatnosti koristeći znanje, iskustvo, stručnost.
Prateći zakone RH nastoji odgovorno i profesionalno pružati usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.
Savjesno i odgovorno ispunjavati sve obveze prema korisnicima usluga, poslovnim partnerima i djelatnicima Društva.


Osnovni principi u pogledu odnosa s trećom stranom 
Profesionalno i nepristrano postupanje primjenjujući stručno znanje na način da se trećoj strani omogući i pomogne u ostvarivanju svih prava iz domene društva, pazeći na načela zakonitosti i jednakosti ( Bez diskriminacije na osnovi dobi, spola, političke ili vjerske sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog stanja, spolne orijentacije ili bilo koje druge osnove ).


Izvori financiranja  
-naplata vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje)
-naplata usluga izvođenja vodoopskrbnih priključaka na komunalne vodne građevine,
-naplata usluga crpljenja septičkih jama,
-namjenska sredstva za izgradnju komunalnih vodnih građevina
-sredstva EU fondova ili Hrvatskih voda za izgradnju komunalnih vodnih građevina
-sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave za izgradnju komunalnih vodnih    građevina

Kategorija:

O NAMA

Komunalac d.o.o. Županja je komunalna tvrtka upisana u Trgovačkom sudu Osijek pod brojem Tt-95/4521-4, kao tvrtka koja se bavi komunalnom djelatnošću  i to od općeg interesa građana u gradu Županja, te općinama Bošnjaci, Gradište i Štitar gdje upravlja sa vodovodnom mrežom i odvozom kućnog otpada.
Poduzeće je osnovano 10. listopada 1971. godine Odlukom Savjeta Mjesnih zajednica, a na  temelju izjave osnivača upisano u Trgovački sud u Osijeku, 18.srpnja 1996. godine kao Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.

 • Osnivač društva je Grad Županja, J. J. Strossmayera 1, Županja, matični broj društva je 03315258, OIB je 97005498931, a šifra djelatnosti je 3811 prema NKD 2007. Sjedište društva je u Županji, ulica Veliki Kraj 132.
  Temeljni kapital društva je 16.553.300,00 kn koji se sastoji od jednoga poslovnog udjela Grada Županje i to temeljem Odluke upravnog vijeća hrvatskih voda od dana 03.05.2012. godine i temeljem ugovora o prijenosu poslovnog udjela zaključenog između hrvatskih voda i grada županje od dana 20.06.2012. godine, kojim su hrvatske vode svoj poslovni udio u Komunalcu d.o.o. Županja u iznosu od 467.800,00 kn prenijele na Grad Županju.
  Temeljni akt društva je Društveni ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Županja, a organi društva su: Skupština društva i Nadzorni odbor kojeg čini pet članova.
Kategorija: