PROJEKTI

Približava se završetak provedbe projekta

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Približava se završetak provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ kojeg provode Komunalac d.o.o. Županja, kao nositelj, i partneri Grad Županja te Općina Štitar. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00 HRK od čega je 71,1% financirano iz Kohezijskog fonda iz operativnog programa zaštita okoliša, a ostalih 28.9% sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Županja i Općina Štitar.

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je projekt koji se sufinancira iz fondova EU – Kohezijski fond u okviru Prioritetne osi 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama – višegodišnjeg operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013.

OBILAZAK GRADILIŠTA

Na obilasku gradilišta predstavljene su trenutne aktivnosti na realizaciji projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštite okoliša „Ulaganje u budućnost“.

 

 

Konferencija za novinare, 25.10.2016.

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Na konferenciji za novinare održanoj 25.10.2016. u Županji predstavljene su trenutačne aktivnosti na izgradnji infrastrukturnog projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja” koji se sufinancira iz kohezijskog fonda EU-a.

PREZENTACIJA NA TRGU

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Zanimljivom prezentacijom u središtu grada te medijskom konferencijom u županjskoj Gradskoj vijećnici, nastavljene su aktivnosti velikog projekta pod nazivom ”Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja”. Riječ je o gotovo 77 milijuna kuna vrijednom projektu, od čega nešto više od 70% iznosa sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Komunalac d.o.o. povodom predstavljanja projekta u okviru manifestacije

KOMUNALAC D.O.O. POVODOM PREDSTAVLJANJA PROJEKTA U OKVIRU MANIFESTACIJE "LIJEPA NAŠA SAVA"

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

U okviru događanja Lijepa naša Sava, koje se održalo u Županji 20. i 21. svibnja 2016. godine, na posebnom je štandu na savskoj šetnici predstavljen projekt “Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Županja”, koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša “Ulaganje u budućnost”. I upravo savska šetnica bila je, kako je istaknuo voditelj projekta Josip Vrhovac, idealno mjesto za predstavljanje projekta građanima, gdje su na štandu Komunalca d.o.o. Županja bili izloženi promotivni materijali projekta. "U cilju poboljšanja kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar, projektom POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA utjecat će se na poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU. "naglasio je Vrhovac.

Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci

Naziv projekta:

DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GRADIŠTE I AGLOMERACIJE BOŠNJACI

Naziv korisnika:

KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja

Ukupna vrijednost projekta:

247.213,00 EUR (1.871.400,00 HRK)

EU PROJEKTI

PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU:

 1. Izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja   sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav u Štitaru – vrijednost projekta
 2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 3. Nadzor nad provedbom projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja
 4. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i nabava i implementacija geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) Predmet nabave podijeljen je u tri grupe:

  Nabava vozila za čišćenje sustava odvodnje

  Nabava opreme za CCTV inspekciju sustava odvodnje s vozilom

  Nabava i implementacija GIS-a

 5. Informiranje, jačanja vidljivosti i osnaživanje kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja.
 6. Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci.
               
KOMUNALAC D.O.O. ŽUPANJA

EU FONDOVI
Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2007-2013 Izdvojila 347 milijardi eura.
Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:
KOHEZIJSKI FOND – cilja na države članice čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
EUROPSKI SOCIJALNI FOND – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.
Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.
Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova.  
RH trenutačno koristi i sredstva strukturnih instrumenata iz financijske perspektive 2007.-2013. u iznosu od 800 milijuna eura koji su joj dodijeljeni kao novoj članici za prvih 6 mjeseci članstva u Europskoj uniji. 
Od navedenog iznosa 449.40 milijuna eura namijenjeno je za provedbu kohezijske politike.

Programski dokumenti za korištenje strukturnih instrumenata koje Republika Hrvatska izrađuje, a koje usvaja Europska komisija su:

 • Nacionalni strateški referentni okvir (u daljnjem tekstu: NSRO) i
 • Operativni programi.

NSRO je krovni programski dokument kojim se utvrđuju prioritetne osi korištenja sredstava iz strukturnih instrumenata.
Operativni programi su programski dokumenti kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje prioritetna utvrđenih u NSRO-u te način njihove provedbe.

Za financijsko razdoblje 2007.-2013. RH je izradila četiri operativna programa:

u kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje utvrđenih prioriteta te način njihove provedbe.
Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ovim fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Operativni program »Okoliš« sadrži sljedeće prioritetne osi:
1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj;
2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama;
3. Tehnička pomoć.

Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom »Okoliš« je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
Posrednička tijela nadležna za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa »Okoliš« za prioritetnu os 2 su:

 • Ministarstvo poljoprivrede kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 i
 • Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 2

Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u RH su:

 • KOORDINACIJSKO TIJELO (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) - je nacionalno tijelo odgovorno za programiranje, uspostavu Sustava, donošenje pravila, razvoj integriranog sustava upravljanja informacijama (u daljnjem tekstu: MIS), praćenje provedbe na nacionalnoj razini te koordinaciju s Komisijom
 • TIJELO ZA REVIZIJU (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije) – je nacionalno tijelo odgovorno za vanjsku reviziju ispravnosti i učinkovitosti rada
 • TIJELO ZA OVJERAVANJE (Ministarstvo financija) - je nacionalno tijelo koje ovjerava izjave o izdacima i izrađuje zahtjeve za plaćanja te ih podnosi Komisiji.
 • UPRAVLJAČKO TIJELO (Ministrstvo zaštite okoliša i prirode) -je nacionalno tijelo koje upravlja Operativnim programom u okviru kojeg djeluju Posrednička tijela
Kategorija:
aglomeracija županja

PROJEKT „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih i kohezijskih fondova EU, Operativnog programa „Okoliš, prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.