EU projekti

PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU:

 1. Izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja   sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav u Štitaru – vrijednost projekta
 2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 3. Nadzor nad provedbom projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja
 4. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i nabava i implementacija geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) Predmet nabave podijeljen je u tri grupe: Nabava vozila za čišćenje sustava odvodnje Nabava opreme za CCTV inspekciju sustava odvodnje s vozilom Nabava i implementacija GIS-a
 5. Informiranje, jačanja vidljivosti i osnaživanje kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja.
 6. Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci.

KOMUNALAC D.O.O. ŽUPANJA

EU FONDOVI
Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2007-2013 Izdvojila 347 milijardi eura.
Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:
KOHEZIJSKI FOND – cilja na države članice čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
EUROPSKI SOCIJALNI FOND – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.
Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.
Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova.  
RH trenutačno koristi i sredstva strukturnih instrumenata iz financijske perspektive 2007.-2013. u iznosu od 800 milijuna eura koji su joj dodijeljeni kao novoj članici za prvih 6 mjeseci članstva u Europskoj uniji. 
Od navedenog iznosa 449.40 milijuna eura namijenjeno je za provedbu kohezijske politike.

Programski dokumenti za korištenje strukturnih instrumenata koje Republika Hrvatska izrađuje, a koje usvaja Europska komisija su:

 • Nacionalni strateški referentni okvir (u daljnjem tekstu: NSRO) i
 • Operativni programi.

NSRO je krovni programski dokument kojim se utvrđuju prioritetne osi korištenja sredstava iz strukturnih instrumenata.
Operativni programi su programski dokumenti kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje prioritetna utvrđenih u NSRO-u te način njihove provedbe.

Za financijsko razdoblje 2007.-2013. RH je izradila četiri operativna programa:

u kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje utvrđenih prioriteta te način njihove provedbe.
Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ovim fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Operativni program »Okoliš« sadrži sljedeće prioritetne osi:
1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj;
2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama;
3. Tehnička pomoć.

Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom »Okoliš« je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
Posrednička tijela nadležna za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa »Okoliš« za prioritetnu os 2 su:

 • Ministarstvo poljoprivrede kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 i
 • Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 2

Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u RH su:

 • KOORDINACIJSKO TIJELO (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) – je nacionalno tijelo odgovorno za programiranje, uspostavu Sustava, donošenje pravila, razvoj integriranog sustava upravljanja informacijama (u daljnjem tekstu: MIS), praćenje provedbe na nacionalnoj razini te koordinaciju s Komisijom
 • TIJELO ZA REVIZIJU (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije) – je nacionalno tijelo odgovorno za vanjsku reviziju ispravnosti i učinkovitosti rada
 • TIJELO ZA OVJERAVANJE (Ministarstvo financija) – je nacionalno tijelo koje ovjerava izjave o izdacima i izrađuje zahtjeve za plaćanja te ih podnosi Komisiji.
 • UPRAVLJAČKO TIJELO (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) -je nacionalno tijelo koje upravlja Operativnim programom u okviru kojeg djeluju Posrednička tijela