Politika sustava upravljanja

Mi ostvarujemo prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne tvrtke u području pružanja usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, izrade i odrżavanja priključaka za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, umjeravanja i servisiranja vodomjera, ispitivanja vode za piće za vlastite potrebe, uzorkovanja i ispitivanja kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe, upravljanja građevinama za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, te pražnjenja í odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Naše usluge se odlikuju visokom kvalitetom i pouzdanošću te su standard prema kojem se uspoređuju i vrednuju ostali.

Težimo da naši kupci i dobavljaći u KOMUNALAC d.o.o. imaju pouzdanog, sigurnog i stabilnog poslovnog partnera.

Pri izboru naših dobavljača odredujemo zahtjeve kvalitete i zaštite okoliša, te stalno provjeravamo usklađenost sa istima.

Osiguravamo najbolje uvjete za rad, te mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja svih radnika.

Takoder, veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša uskladivanjem svojih djelatnosti sa svim zakonskim i ostalim zahtjevima.

Posvećeni smo trajnom poboljšanju sustava upraVljanja i poduzimamo sve potrebne mjere kako bi spriječili bilo kakvo onečišćenje okoliša.

Važna zadaća svih radnika je realizacija ciljeva kv/aIitete i zaštite okoliša, pri čemu svaki radnik daje svoj doprinos kvaliteti naših proizvoda i usluga i prihvatljivom utjecaju procesa na okoliš.

Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje nesukladnosti koje se javljaju u procesu, pri čemu priorítet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.