Javna prodaja pokretnina

VW Caddy 1,9 TDI

KOMUNALAC d.o.o.

ŽUPANJA

Veliki Kraj 132

Broj: 2092/17

Županja, 18.10.2017. godine

U skladu sa Odlukom Uprave Društva Komunalac d.o.o. Županja, Veliki Kraj 132, raspisuje se

                                                                                  JAVNA PRODAJA POKRETNINA

                                                                     za prodaju osobnog automobila VW Caddy 1,9 TDI

   Marka/Model  Tip vozila  U   prometu   od Početna   procijenjena   vrijednost u   kunama  Javna   prodaja Dodatne inf.   o javnoj prodaji -kontakt osoba i tel. Datum i vrijeme   razgledavanja   predmeta javne   prodaje Mjesto   razgledavanja   i prodaje   predmeta   javne prodaje Datum i   vrijeme   javne   prodaje i   javnog   otvaranja   ponuda
 1.  Osobni automobil  VW Caddy 1,9 TDI2006.18.000,00 bez PDV-a22.500,00 kn sa PDV-omdruga Marko Jemrić098/217-71419.10., 20.10., 23.10.i 24.10. 2017.Od 08:00 do 09:00 sati ŽupanjaVeliki kraj 13224.10.2017.U 11:00 sati

Početna procijenjena vrijednost navedena u gornjoj tablici je minimalna vrijednost ispod koje zainteresirani kupci ne smiju ponuditi cijenu, u suprotnom će takva ponuda biti odbijena i neće se razmatrati.

Predmet javne prodaje prodati će se najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.

Zainteresirani kupci dužni su predati pismene ponude u zatvorenoj omotnici do dana 24.10.2017. godine najkasnije do 11:00 sati na urudžbeni zapisnik prodavatelja na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Zatvorena ponuda mora sadržavati:

–  naziv predmeta prodaje (VW Caddy 1,9 TDI)

–  naziv, adresa i OIB ponuđača za pravne osobe ili ime, prezime, adresa i OIB ponuđača za fizičke osobe i

– ponuđenu cijenu uz koju treba navesti da li je u ponuđenu cijenu uključen PDV ili je ponuđena cijena iskazana bez PDV-a.

Na omotnici ponude mora biti navedeno naziv (za pravne osobe) ili ime i prezime za fizičke osobe i adresa ponuđača, te naznaka „ponuda za osobni automobil VW Caddy 1,9 TDI“.

Javna prodaja i javno otvaranje ponuda održati će se dana 24.10.2017. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Predmet javne prodaje se kupuje po načelu viđeno kupljeno te se ne uvažavaju svi eventualni naknadni prigovori kupca nakon javne prodaje. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, prednost ima onaj ponuđač koji je ranije predao svoju ponudu.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da najkasnije do početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda uplate jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kn, uz predočenje dokaza o uplaćenoj jamčevini prilikom početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda.

Jamčevinu je potrebno uplatiti kod Croatia banke Županja ili u FINI na žiro račun IBAN: HR1324850031100223524 uz naznaku „uplata jamčevine za kupnju VW Caddy 1,9 TDI“.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine se uračunava u ukupni iznos kupoprodajne cijene, dok se ostalim ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena vraća jamčevina, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana održavanje javne prodaje. 

Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je najkasnije u roku od pet (5) dana od dana održavanja javne prodaje sklopiti Ugovor o kupoprodaji, te najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja javne prodaje u cijelosti uplatiti ponuđenu cijenu premeta kupnje, u protivnom će se njegova ponuda smatrati nevažećom i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prodavatelj će pozvati na sklapanje ugovora sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

                                                                                                                                                                                                        Direktor

                                                                                                                                                                                              Ilija Lešić, dipl. oec.