Javna prodaja pokretnina

Radni stroj JCB 3CX (bager)

KOMUNALAC  d.o.o. ŽUPANJA

Veliki Kraj 132

Broj: 1464/20

Županja, 07.09.2020. godine

U skladu sa Odlukom Uprave Društva Komunalac d.o.o. Županja, Veliki Kraj 132, raspisuje se

JAVNA PRODAJA POKRETNINA

za prodaju radnog  stroja   JCB 3CX – bager

I

Prodaje se radni stroj JCB 3CX (bager) i to:

   Marka/Model Tip vozila  U prometu od  Početna procijenjena vrijednost u kunama  Javna prodaja  Dodatne informacije o javnoj prodaji – kontakt osoba i tel.  Datum i vrijeme razgledavanja predmeta javne prodaje  Mjesto razgledavanja i prodaje predmeta javne prodaje  Datum i vrijeme javne prodaje i javnog otvaranja ponuda
      1.  Radni stroj JCB 3CX    2006.  127.635,74 bez PDV-a   159.544,68 kn sa PDV-om    prva  Ivan Kujundžić   032 827 999   099 3112 671  08.09., 09.09., 10.09. i 11.09.2020.   od 08:00 do 10:00 sati  Županja Veliki kraj 132  11.09.2020. u 12:00 sati

Početna  procijenjena vrijednost navedena  u gornjoj tablici  je minimalna vrijednost ispod koje zainteresirani kupci  ne smiju  ponuditi cijenu, u suprotnom će takva ponuda biti odbijena i neće se razmatrati.

Predmet javne prodaje prodati će se najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.

Zainteresirani kupci  dužni  su predati pismene  ponude  u zatvorenoj omotnici  najkasnije do dana  11.09.2020. godine do 12:00 sati na urudžbeni zapisnik prodavatelja na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Zatvorena ponuda  mora sadržavati:

– naziv predmeta prodaje (Radni stroj JCB 3CX)

– naziv, adresa i OIB ponuđača za pravne osobe ili ime, prezime, adresa i OIB ponuđača za fizičke osobe i

– ponuđenu cijenu uz koju treba navesti da li je u ponuđenu cijenu uključen  PDV ili je ponuđena cijena iskazana  bez PDV-a.

Na omotnici  ponude  mora biti  navedeno  naziv  (za pravne osobe) ili ime i prezime  za fizičke osobe i adresa ponuđača, te naznaka

„ponuda za radni  stroj JCB 3CX“.

Javna prodaja i javno otvaranje ponuda održati će se dana 11.09.2020. godine u 12:00 sati na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Predmet javne prodaje se kupuje po načelu viđeno kupljeno  te se ne uvažavaju svi eventualni naknadni prigovori kupca nakon javne prodaje.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, prednost ima onaj ponuđač koji je ranije predao svoju ponudu.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da najkasnije do početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda  uplate jamčevinu  u iznosu od 15.000,00 kn, uz predočenje dokaza o uplaćenoj  jamčevini prilikom početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda.

Jamčevinu  je  potrebno uplatiti   kod  Croatia banke  Županja ili  u  FINI  na  žiro račun  IBAN:  HR1324850031100223524,  poziv  na broj:HR00 09, uz naznaku „uplata jamčevine za kupnju radnog stroja JCB 3CX“.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine se uračunava u ukupni iznos kupoprodajne cijene, dok se ostalim ponuditeljima čija

ponuda ne bude prihvaćena vraća jamčevina, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana održavanje javne prodaje.

Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je najkasnije u roku od pet (5) dana od dana održavanja javne prodaje sklopiti Ugovor o kupoprodaji, te najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja javne prodaje u cijelosti uplatiti ponuđenu cijenu premeta kupnje, u protivnom će se njegova ponuda smatrati nevažećom i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prodavatelj će pozvati na sklapanje ugovora sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Direktor

Ilija Lešić, dipl. oec.