Javna prodaja pokretnina – druga

Mercedes Vito CD

KOMUNALAC  d.o.o. ŽUPANJA

Veliki Kraj 132

Broj: 1140/17

Županja, 14.06.2017. godine

U skladu sa Odlukom Uprave Društva Komunalac d.o.o. Županja, Veliki Kraj 132, raspisuje se

JAVNA PRODAJA POKRETNINA

za prodaju teretnog automobila Mercedes Vito CDI

I

Prodaje se teretni automobil Mercedes Vito CDI i to:

   Marka/ModelTip vozila U prometu od Početna procijenjena vrijednost u kunama  Javna prodaja Dodatne informacije o javnoj prodaji – kontakt osoba i tel. Datum i vrijeme razgledavanja predmeta javne prodaje Mjesto razgledavanja i prodaje predmeta javne prodaje Datum i vrijeme javne prodaje i javnog otvaranja ponuda
   1.  Teretni automobilMercedes Vito CDI  2003. 8.000,00 bezPDV-a 10.000,00 kn saPDV-om  druga Mario Zovkić 098/217-714 098/827-999 16.06., 19.06. i20.06.2017. Od 08:00 do 10:00 sati ŽupanjaVeliki kraj 132 20.06.2017. U 11:00 sati

Početna  procijenjena vrijednost navedena  u gornjoj tablici  je minimalna vrijednost ispod koje zainteresirani kupci  ne smiju  ponuditi cijenu, u suprotnom će takva ponuda biti odbijena i neće se razmatrati. Predmet javne prodaje prodati će se najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.

Zainteresirani kupci mogu razgledati vozilo uz prethodnu najavu na gore navedene brojeve telefona.

Zainteresirani kupci  dužni  su predati pismene  ponude  u zatvorenoj omotnici  do dana  20.06.2017. godine najkasnije do 11:00 sati na urudžbeni zapisnik prodavatelja na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Zatvorena ponuda  mora sadržavati:

– naziv predmeta prodaje (Teretni automobil  Mercedes Vito CDI)

– naziv, adresa  i OIB ponuđača za pravne  osobe ili ime, prezime, adresa  i OIB ponuđača za fizičke osobe i

– ponuđenu cijenu uz koju treba navesti da li je u ponuđenu cijenu uključen  PDV ili je ponuđena cijena iskazana  bez PDV-a.

 Na omotnici  ponude  mora  biti  navedeno  naziv  (za pravne  osobe) ili ime i prezime  za fizičke osobe i adresa  ponuđača, te naznaka

„ponuda za Teretni automobil  Mercedes Vito CDI“.

Javna prodaja i javno otvaranje ponuda održati će se dana 20.06.2017. godine (srijeda) u 11:00 sati na adresi Veliki kraj 132. Županja. Predmet javne prodaje se kupuje po načelu viđeno kupljeno  te se ne uvažavaju svi eventualni naknadni prigovori kupca nakon javne prodaje. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, prednost ima onaj ponuđač koji je ranije predao svoju ponudu.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da najkasnije do početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda  uplate jamčevinu  u iznosu od 1.000,00 kn, uz predočenje dokaza  o uplaćenoj  jamčevini prilikom  početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda.

Jamčevinu je potrebno uplatiti  kod  Croatia banke  Županja ili u poslovnici  FINI  na  žiro račun IBAN:  HR1324850031100223524  uz naznaku „uplata jamčevine za kupnju Mercedes Vito CDI“.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine se uračunava u ukupni iznos kupoprodajne cijene, dok se ostalim ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena vraća jamčevina, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana održavanje javne prodaje.

Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je najkasnije u roku od pet (5) dana od dana održavanja javne prodaje sklopiti Ugovor o kupoprodaji, te najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja javne prodaje u cijelosti uplatiti ponuđenu cijenu premeta kupnje, u protivnom će se njegova ponuda smatrati nevažećom i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prodavatelj će pozvati na sklapanje ugovora sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja. 

Direktor

Ilija Lešić, dipl. oec.