Javna prodaja pokretnina

Mini bager; Automobil Škoda; Traktor IMT; Prikolica IMT; Cisterna

KOMUNALAC d.o.o.  ŽUPANJA

Veliki Kraj 132

Broj: 1831/16

Županja, 19. rujan 2016. godine

U skladu sa Odlukom Uprave Društva Komunalac d.o.o. Županja, Veliki Kraj 132, raspisuje se

JAVNA PRODAJA POKRETNINA

I

Prodaju se sljedeće pokretnine u vlasništvu Komunalca d.o.o. Županja kako slijedi:

Marka/Model
Tip vozila
U prometu odPočetna procijenjena vrijednost u kunamaJavna prodajaDodatne informacije o javnoj prodaji -kontakt osoba i tel.Datum i vrijeme razgledavanja predmeta javne prodajeMjesto razgledavanja i prodaje predmeta javne prodajeDatum i vrijeme javne prodaje i javnog otvaranja ponuda
Mini bager (rovokopač) JCB 801,4900 radnih sati2003.40.000,00 bez PDV-a50.000,00 kn sa PDV-omprvaMario Zovkić032/827-988099/217-714 21., 22., 23.09. i 26.09.2016Od 08:00 do 10:00 satiŽupanjaVeliki kraj 13226.09.2016.U 11:00 sati
Automobil Škoda  Diesel, Euro IV2006.18.000,00 bez PDV-a22.500 kn sa PDV-omdrugaMario Zovkić032/827-988099/217-714 21., 22., 23.09. i 26.09.2016Od 08:00 do 10:00 satiŽupanjaVeliki kraj 13226.09.2016.U 11:00 sati
Traktor IMT 539Diesel, s kabinom1989.15.000,00 bez PDV-a18.750 kn sa PDV-omprvaMario Zovkić032/827-988         099/217-714 21., 22., 23.09. i 26.09.2016Od 08:00 do 10:00 satiŽupanjaVeliki kraj 13226.09.2016.U 11:00 sati
Prikolica, IMT1989.6.000,00 bez PDV-a7.500 kn sa PDV-omprvaMario Zovkić032/827-988         099/217-714 21., 22., 23.09. i 26.09.2016Od 08:00 do 10:00 satiŽupanjaVeliki kraj 13226.09.2016.U 11:00 sati
CISTERNA volumena2.500 l-neispravna1991.3.000,00 bez PDV-a3.750,00 kn sa PDV-omdrugaMario Zovkić032/827-988         099/217-714 21., 22., 23.09. i 26.09.2016Od 08:00 do 10:00 satiŽupanjaVeliki kraj 13226.09.2016.U 11:00 sati

Početne procijenjene vrijednosti navedene u gornjoj tablici su minimalne vrijednosti ispod kojih zainteresirani kupci ne smiju ponuditi cijenu, u suprotnom će takva ponuda biti odbijena i neće se razmatrati.

Predmet javne prodaje prodati će se najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.

Zainteresirani kupci dužni su predati pismene ponude u zatvorenoj omotnici do dana 26.09.2016. godine najkasnije do 11:00 sati na urudžbeni zapisnik prodavatelja na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Zatvorena ponuda mora sadržavati:

–  naziv predmeta prodaje (navedeno pod točkama od 1. do 5.)

–  naziv, adresa i OIB ponuđača za pravne osobe ili ime, prezime, adresa i OIB ponuđača za fizičke osobe i

– ponuđenu cijenu (jedan ponuđač može ponuditi cijenu za svih pet predmeta prodaje, sukladno tome je dužan uplatiti i jamčevinu) uz koju treba navesti da li je u ponuđenu cijenu uključen PDV ili je ponuđena cijena iskazana bez PDV-a.

Na omotnici ponude mora biti navedeno naziv/me i prezime i adresa ponuđača, te naznaka „ponuda za…“ (potrebno navesti za koji se predmet prodaje daje ponuda).

Javna prodaja i javno otvaranje ponuda održati će se dana 26.09.2016. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Predmeti javne prodaje (svih pet) kupuju se po načelu viđeno kupljeno te se ne uvažavaju svi eventualni naknadni prigovori kupca nakon javne prodaje. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, prednost ima onaj ponuđač koji je ranije predao svoju ponudu.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da najkasnije do početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda uplate jamčevinu u iznosu od 10% sa PDV-om od početne procijenjene vrijednosti predmeta prodaje koji namjeravaju kupiti, uz predočenje dokaza o uplaćenoj jamčevini prilikom početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda.

Jamčevinu je potrebno uplatiti kod Croatia banke Županja ili u poslovnici FINI na žiro račun IBAN: HR1324850031100223524 uz naznaku „uplata jamčevine za ….“ (navesti predmet javne prodaje za koji se daje ponuda).

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine se uračunava u ukupni iznos kupoprodajne cijene, dok se ostalim ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena vraća jamčevina, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana održavanje javne prodaje. 

Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je najkasnije u roku od pet (5) dana od dana održavanja javne prodaje sklopiti Ugovor o kupoprodaji, te najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja javne prodaje u cijelosti uplatiti ponuđenu cijenu premeta kupnje i isti odvesti iz sjedišta prodavatelja, u protivnom će se njegova ponuda smatrati nevažećom i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prodavatelj će pozvati na sklapanje ugovora sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

                                                                                                                                                                                                        Direktor

                                                                                                                                                                                               Ilija Lešić, dipl. oec.