JAVNI NATJEČAJ PRAVNIK – PRIPRAVNIK

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac:                 KOMUNALAC d.o.o., Županja

Naziv radnog mjesta: PRAVNIK – PRIPRAVNIK (mag.iur/dip.iur.) – 1 izvršitelj

Vrsta zaposlenja:         Na određeno vrijeme, 1 godina, puno radno vrijeme

Potrebna stručna         – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

sprema i iskustvo:          preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe

                                      najmanje 300 ECTS bodova – mag.iur./dipl.iur.

                                   –  bez radnog iskustva

Opis poslova i             – praćenje pravnih propisa iz djelokruga rada Društva,

odgovornosti:              – brine o vođenju propisanih evidencija iz područja radnih odnosa,

                                    – izrađuje opće akte, ugovore, sporazume, nagodbe i druga pismena uz na

                                      nadzor mentora,

                                      –  obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

Dokumenti koje je      – zamolba koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresa, kontakt telefon

potrebno dostaviti:      adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje                         – životopis (potpisan),

                                   – preslika osobne iskaznice,

                                   – preslika domovnice,

                                   – preslika diplome,

                                   – potvrdu o stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

                                   – potvrda o nekažnjavanju.

Komunalac d.o.o., Županja namjerava prilikom zapošljavanja koristiti mjere HZZ-a, Potpora za pripravništvo, te je uvjet da su kandidati nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim zakonima, dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i zakonsku osnovu i priložiti isprave s kojima dokazuju navedene statuse (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Prednost se u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati će biti rangirani prema rezultatima testiranja i u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim zakonima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/2002, 47/2010, 80/2010, 93/2011, 93/2011), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/2002, 47/2010, 80/2010, 93/2011, 93/2011), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Ovaj javni natječaj se objavljuje na službenoj stranici poslodavca www.komunalac-zu.hr i na stranicama HZZ-a.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta moraju biti dostavljene najkasnije do dana 2. veljače 2023. godine na adresu: Komunalac d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja, s naznakom „Za natječaj za zapošljavanje – pravnik pripravnik“ ili na e-maila adresu: tanja@komunalac-zu.hr

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno, ako se dostavljaju osobno, moraju biti predane na urudžbeni zapisnik na prethodno navedenoj adresi.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Osoba/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i stekle su status kandidata prijavljenim na javni natječaj bit će pozvane na razgovor, a o datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem ili elektroničkom porukom i objavom na web stranici Komunalca d.o.o., Županja.

Ako se kandidat ne odazove u naznačeno vrijeme i datum, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, objavom odluke na službenoj stranici poslodavca www.komunalac-zu.hr

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat biti će upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Komunalac d.o.o., Županja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.