Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Radnik na sustavu vodoopskrbe i odvodnje i pronalaženju gubitaka na sustavu vodoopskrbe – 2 radnika

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Poslodavac:                 KOMUNALAC d.o.o., Županja

Naziv radnog mjesta:  Radnik na sustavu vodoopskrbe i odvodnje i pronalaženju gubitaka na

                                   sustavu vodoopskrbe  – 2 radnika

Vrsta zaposlenja:         Na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Potrebna stručna         – SSS tehničkog smjera

sprema i iskustvo:       – minimalno godina dana radnog iskustvo na odgovarajućim poslovima

                                   – vozačka dozvola B kategorije

Opis poslova i odgovornosti:

  • obavljanje pomoćnih poslova kod izgradnje, sanacije i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje, te kod ugradnje priključaka,
  • obavljanje pomoćnih poslova kod ugradnje i zamjene vodomjera,
  • obavljanje pomoćnih poslova kod otklanjanja kvarova na sustavu javne vodoopskrbe i odvodnje,
  • obavljanje zemljanih radova, iskop, zatrpavanje, pripremanje i uređenje terena,
  • obavljanje pomoćnih poslova vezanih za CCTTV inspekcijsko snimanje i prikupljanje podataka,
  • obavlja pomoćne poslove kod održavanja i čišćenja crpnih stanica,
  • obavljanje svih potrebnih radova u svrhu pronalaženja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnoj mreži po nalogu nadređenog,
  • obavlja i druge poslove nalogu nadređenih osoba i poslodavca.

Dokumenti koje je      – zamolba koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresa, kontakt telefon

potrebno dostaviti:       – adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje                                   

                                   – životopis (potpisan),

                                   – preslika osobne iskaznice,

                                   – preslika domovnice,

                                   – preslika svjedodžbe,

                                   – preslika vozačke dozvole,

                                   – potvrdu o stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

                                   – potvrda o nekažnjavanju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim zakonima, dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i zakonsku osnovu i priložiti isprave s kojima dokazuju navedene statuse (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Prednost se u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati će biti rangirani prema rezultatima testiranja i u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim zakonima.