Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac:                 KOMUNALAC d.o.o., Županja

Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

Vrsta zaposlenja:         Na određeno vrijeme od 3 mjeseca

Potrebna stručna         – SSS, KV ili NKV

sprema i iskustvo:       – minimalno godina dana radnog iskustva

                                   – vozačka dozvola B kategorije

Opis poslova i odgovornosti:

  • radi sve zemljane radove ( iskop, zatrpavanje, planiranje i uređenje terena ),
  • radi pomoćne poslove na održavanju vodovoda i kanalizacije,
  • vrši utovar i istovar građevinskog, vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
  • opslužuje vodoinstalatere,
  • obavlja i druge poslove nalogu nadređenih osoba i poslodavca.

Dokumenti koje je      – zamolba koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresa, kontakt telefon

potrebno dostaviti:        adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje                                    – životopis (potpisan),

                                   – preslika osobne iskaznice,

                                   – preslika domovnice,

                                   – preslika svjedodžbe,

                                   – preslika vozačke dozvole,

                                   – potvrdu o stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

                                   – potvrda o nekažnjavanju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim zakonima, dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i zakonsku osnovu i priložiti isprave s kojima dokazuju navedene statuse (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Prednost se u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati će biti rangirani prema rezultatima testiranja i u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim zakonima.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Ovaj javni natječaj se objavljuje na službenoj stranici poslodavca www.komunalac-zu.hr.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta moraju biti dostavljene najkasnije do dana 20.04.2022. godine do 15:00 sati na adresu: Komunalac d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja, s naznakom „Za natječaj za zapošljavanje – Pomoćni radnik -ne otvaraj“. Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno, ako se dostavljaju osobno, moraju biti predane na urudžbeni zapisnik na prethodno navedenoj adresi.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Osoba/e koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i stekle su status kandidata biti će pozvane na razgovor, o čemu će kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem ili elektroničkom poštom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Komunalca d.o.o., Županja: www.komunalac-zu.hr.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidati biti će upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Komunalac d.o.o., Županja zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.