Natječaj – vodoinstalater, pripravnik

KOMUNALAC d.o.o., Županja
Županja, Veliki kraj 132

 1. rujna 2022. godine

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac: KOMUNALAC d.o.o., Županja
Naziv radnog mjesta: VODOINSTALATER PRIPRAVNIK– 1 izvršitelj
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme, 1 godina, puno radno vrijeme
Potrebna stručna – SSS vodoinstalater
sprema i iskustvo: – vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova i – izvodi manje složene poslove na izgradnji i popravcima vodovodne i
odgovornosti: kanalizacijske mreže,

 • izvršava naloge vodoinstalatera više grupe,
 • radi kao pomoćni radnik,
 • po potrebi obavlja poslove NK radnika,
 • radi i druge poslove u svom djelokrugu rada i po nalogu pretpostavljenog,
 • u svom radu i djelokrugu rada dužan je pridržavati se propisanih mjera
  zaštite na radu i PPZ,
 • vodi brigu o alatima, strojevima i vozilima kojima obavlja radne zadatke,
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom pretpostavljenom.

Dokumenti koje je – zamolba koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresa, kontakt telefon
potrebno dostaviti: adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje

 • životopis (potpisan),
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika domovnice,
 • preslika svjedodžbe,
 • preslika vozačke dozvole,
 • potvrdu o stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • potvrda o nekažnjavanju.
  Komunalac d.o.o., Županja namjerava prilikom zapošljavanja koristiti mjere HZZ-a, Potpora za
  pripravništvo, te je uvjet da su kandidati nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih
  osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi puta
  zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.
  Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o
  ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju
  za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
  Osobe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužne su se
  u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i zakonsku osnovu i priložiti isprave s kojima
  dokazuju navedene statuse (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).
  Prednost se u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati će
  biti rangirani prema rezultatima testiranja i u slučaju jednakog broja bodova prednost ima
  kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim zakonima.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili
ovjerena preslika.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.
Ovaj javni natječaj se objavljuje na službenoj stranici poslodavca www.komunalac-zu.hr i na
stranicama HZZ-a.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta moraju biti dostavljene najkasnije do dana
27.09.2022. godine na adresu: Komunalac d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja, s naznakom „Za
natječaj za zapošljavanje – vodoinstalater“ ili na e-maila adresu: tanja@komunalac-zu.hr
Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno, ako se dostavljaju osobno, moraju biti predane na
urudžbeni zapisnik na prethodno navedenoj adresi.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te
će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Osoba/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i stekle su status kandidata prijavljenim na
javni natječaj bit će pozvane na razgovor, a o datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti
obaviješteni telefonskim putem ili elektroničkom porukom i objavom na web stranici Komunalca
d.o.o., Županja.
Ako se kandidat ne odazove u naznačeno vrijeme i datum, smatrati će se da je povukao prijavu na
javni natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za
podnošenje prijava, dostavom odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata ili dostavom
odluke o poništenju natječaja.
Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat biti će upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja
zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Komunalac d.o.o., Županja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.