Približava se završetak provedbe projekta

Aglomeracija Županja

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Približava se završetak provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ kojeg provode Komunalac d.o.o. Županja, kao nositelj, i partneri Grad Županja te Općina Štitar. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00 HRK od čega je 71,1% financirano iz Kohezijskog fonda iz operativnog programa zaštita okoliša, a ostalih 28.9% sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Županja i Općina Štitar.

Do sada je u okviru projekta na području Grada Županje u cijelosti izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja za 17.000 ES s pristupnom cestom, koji je  26.05.2017. pušten u probni rad, testiran je suhim i mokrim probama te je započela obuka djelatnika za rukovanje i postupanja s uređajem. Pored navedenog izgrađena je crpna stanica „Županja Centar“ (CS) kapaciteta 140 I/s sa pripadajućim objektima, izgrađen je novi magistralni tlačni cjevovod ukupne duljine oko 2.350 metara, rekonstruirana je crpna stanica „Stara Županja“.  U toku je priprema dokumentacije za tehnički pregled i nabava potrebnih dozvola i dokumentacije.

Aktivnosti koje su u okviru projekta provedene na području Općine Štitar obuhvaćaju izgrađenu sanitarno gravitacijsku kanalizaciju ukupne duljine 14 kilometara, izvedenih 710 priključaka na kanalizacijskoj mreži, izgrađeno 13 crpnih stanica kapaciteta 3-7 I/s, izgrađeno tlačnih cjevovoda ukupne duljine 1.800 metara te izvedbu pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav za 524 kućanstava. Na području Općine Štitar od ugovorenih aktivnosti u okviru projekta provedeno je 99.55% aktivnosti.

Također je u okviru projekta nabavljena oprema za rad i inspekciju što uključuje: vozilo za čišćenje sustava odvodnje, oprema za CCTV inspekciju sustava odvodnje s vozilom, nabava i uvođenje GIS-a (Softverske licence i instalacija sustava).

Sve provedene aktivnosti projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ pridonijeti će ostvarenju specifičnih ciljeva projekta, i to:

  • Poboljšati će se prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode u aglomeraciji Županja
  • Zaštita resursa podzemnih voda kroz povećanje postotka prikupljene otpadne vode u području i smanjivanje procjeđivanja putem sanacije odvodnje
  • Zaštita stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke
  • Smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih resursa

Provedba specifičnih ciljeva dovodi do krajnjega cilja kojim se planira provedbom projekta 90% stanovnika priključiti na sustav odvodnje i UPOV. Provedba projekta će poboljšati kvalitetu okoliša i zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar kroz poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima Republike Hrvatske i Europske Unije. Uz pozitivan učinak na okoliš projekt omogućuje troškovno učinkovito pročišćivanje otpadnih voda što sve donosi bolji i kvalitetniji život stanovnika na području provedbe projekta.