Priključci na infrastrukturu

Dokumenti potrebni za priključak na vodovodnu mrežu:

 • Građevinska dozvola
 • Kopija katastarskog plana (ne starija od 1 godine)
 • Vlasnički list (ne stariji od 1 godine) 

Korisnik je dužan:

Korisnik se obvezuje da će zemljane radove izvesti o svom trošku, te da će prije izvođenja radova izvijestiti Izvođača.
Dubina iskopa od šahta prema vodovodnoj mreži mora imati dubinu 0,80 m, a širinu 0,40m sve do vodovodne mreže. Kod vodovodne mreže (cijevi) mora biti iskopana šahta minimum 1,00 x 1,00 s tim da dubina ispod vodovodne mreže mora biti obavezno 20 cm. Prilikom iskopa rova potrebno je otkriti sve postojeće podzemne instalacije 
( plinovod, električne i PTT kablove ).

Kod vodovodne mreže i iznad ukopanih drugih instalacija  iskop vršiti isključivo ručnim putem.
Korisnik snosi sve troškove i odgovornost u slučaju bilo kakvog oštećenja navedenih instalacija i površina (ceste, zelene površine, nogostupa, plinovoda, električnih instalacija  i PTT kablova) te ostalih nezgoda koje ni u kojem slučaju ne može snositi Izvođač priključka.

Zatrpavanje priključne vodovodne cijevi vrši se čistom zemljom ili pijeskom u visini od 10 cm bez ikakvih tvrdih predmeta ( kamen, željezo, beton ), a ostali dio preostalom zemljom uz nabijanje u slojevima po 20 cm.
Korisnik je dužan rov od priključka vodovoda zatrpati pijeskom ili šljunkom ukoliko se nalazi u bankini ili trupu ceste, a višak iskopa ukloniti.

U slučaju križanja vodovodne instalacije sa ostalim instalacijama dubinski razmak mora biti 0,30 m, a u slučaju paralelnog vođenja međusobni razmak mora biti 0,50 m.
Nakon izrade priključka Korisnik se obvezuje hitno zatrpati rov prema gore navedenim uputama.
Korisnik izvijesti da je izveo zemljane radove, te da je izveo okno dimenzije 80 x 80.x 100 centimetara.( Dno i stjenke okna izvesti od betona, a gornju ploču od armiranog betona sa ljeveno željeznim poklopcem dimenzije 60×60 cm.).

Dokumenti potrebni za priključak na kanalizacijsku mrežu:

 • Građevinska dozvola
 • Kopija katastarskog plana (ne starija od 1 godine)
 • Vlasnički list (ne stariji od 1 godine)

 Korisnik je dužan:

Korisnik se obvezuje da će zemljane radove izvesti o svom trošku, te da će prije izvođenja radova izvijestiti Izvođača.
Dubina iskopa od šahta prema kanalizacijskoj mreži mora imati dubinu 0,80 m, a širinu 0,40m sve do kanalizacijske mreže. Kod kanalizacijske mreže (cijevi) mora biti iskopana šahta minimum 1,00 x 1,00 s tim da dubina ispod kanalizacijske mreže mora biti obavezno 20 cm. Prilikom iskopa rova potrebno je otkriti sve postojeće podzemne instalacije 
( plinovod, električne i PTT kablove ). Kod kanalizacijske mreže i iznad ukupanih drugih instalacija  iskop vršiti isključivo ručnim putem.
Korisnik snosi sve troškove i odgovornost u slučaju bilo kakvog oštećenja navedenih instalacija i površina (ceste, zelene površine, nogostupa, plinovoda, električnih instalacija  i PTT kablova) te ostalih nezgoda koje ni u kojem slučaju ne može snositi Izvođač priključka.

Zatrpavanje priključne vodovodne cijevi vrši se čistom zemljom ili pijeskom u visini od 10 cm bez ikakvih tvrdih predmeta ( kamen, željezo, beton ), a ostali dio preostalom zemljom uz nabijanje u slojevima po 20 cm.
Korisnik je dužan rov od priključka kanalizacije zatrpati pijeskom ili šljunkom ukoliko se nalazi u bankini ili trupu ceste, a višak iskopa ukloniti.
U slučaju križanja kanalizacijske sa ostalim instalacijama dubinski razmak mora biti 0,30 m, a u slučaju paralelnog vođenja međusobni razmak mora biti 0,50 m.

Nakon izrade priključka Korisnik se obvezuje hitno zatrpati rov prema gore navedenim uputama.
Korisnik priključka se obvezuje da će priključak kanalizacije koristiti isključivo za ispuštanje fekalija iz kuhinje i iz sanitarnog čvora.
Korisnik priključka je suglasan da ga Izvođač odnosno tvrtka koja upravlja kanalizacijskim sustavom može isključiti sa kanalizacijske mreže bez opomene i  ikakvih posljedica u slučajevima:

 • ako u kanalizacijski sustav ispušta oborinske vode sa krovova ili parcele čestice,
 • ako u kanalizacijski sustav ispušta fekalije iz štale ili iz drugih ekonomskih prostora za koje su različite od fekalija iz stavka 1.ovog članka.
 • ako  sam  ili ako drugome dozvoli bilo kakve  zahvate na priključku budući da je  

Izvođač je jedini ovlašten izvoditi radove na  kanalizacijskom priključku

 • ako  djelatnicima tvrtke koja upravlja kanalizacijskim sustavom ne dopusti pristup instala-cijama priključka.
 • ako u pojasu  1 m svake strane Priključka postavi privremene ili trajne objekte, postavlja smeće sadi raslinje dubokog korijenja izvodi radove na trasi priključka koji mogu oštetiti odlaže materijal koji može ometati normalan  pristup instalacijama priključka,
 • onemogućava stalnu dostupnost instalacijama priključka,
 •  onemogućava priključenje drugih potrošača na kanalizaciju  na dio istog priključka.
 • ako neovlašteno koristi priključno vakumsko okno (mimo uputstva  „Komunalac-a“ d.o.o. Županja u svezi korištenja priključka vakuum kanalizacije.).