Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“

Aglomeracija Županja

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih i kohezijskih fondova EU, Operativnog programa „Okoliš, prioritetna os 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.
Projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ provodi se sa svrhom poboljšanja vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama a u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske. Provedbom projekta poboljšati će se postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije Županja (grad Županja i naselje Štitar) kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih i kohezijskih fondova EU, Operativnog programa „Okoliš, prioritetna os 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.
Projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ provodi se sa svrhom poboljšanja vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama a u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske. Provedbom projekta poboljšati će se postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije Županja (grad Županja i naselje Štitar) kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje.
Opći ciljevi projekta su:

·         Smanjiti izravno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

·         Povećati broj stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje

·         Povećati broj stanovnika priključenih na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Aglomeraciju Županja čine grad Župnja i naselje Štitar. Priključenost na sustav vodoopskrbe u Gradu Županja iznosi 98% dok priključenost u naselju Štitar iznosi samo 21,5 %. Priključenost na sustav javne odvodnje u Gradu Županja iznosi 69%, dok u naselju Štitar sustav javne odvodnje nije izgrađen. Na području aglomeracije Županja postotak priključenosti na sustav javne odovdnje iznosi 59%. 
Specifični ciljevi su:

·         Poboljšati prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode u aglomeraciji  Županja radi potpune sukladnosti s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda do 2018. godine izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Županji za 17.000 ES, III. stupanj pročišćavanja,

·         Zaštiti resurse podzemnih voda kroz povećavanje postotka prikupljene otpadne vode u području i smanjivanjem procjeđivanja putem sanacije odvodnje,

·         Zaštiti stanovništvo i okoliš od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke,

·         Smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih resursa.

·         Kroz poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na području aglomeracije Županja (Županja i Štitar) uspostavit će se funkcionalni sustav odvodnje i omogućiti troškovno učinkovito pročišćavanje otpadnih voda te povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje.

·         Do 2017. godine nakon provedbe planirane investicije, predviđa se da će na sustav odvodnje i UPOV biti priključeno oko 12.009 stanovnika. Dodatna opterećenja iz septičkih jama, industrijskih i komercijalnih poduzeća zajedno s opterećenjem od stanovništva iznosit će ukupno oko 17.000 ES. Provedbom projekta 90% stanovnika aglomeracije planira se priključiti na sustav odvodnje i UPOV.

·         Provedbom projekta ostvarit će se ciljevi Operativnog programa zaštite okoliša:

·         Poboljšanje razine pročišćavanja otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje

·         Povećanje razine priključenosti stanovništva na 90% (2020.) za cijelu aglomeraciju

·         Projekt će doprinijeti poboljšanju kakvoće vode nizvodnog dijela rijeke Save

·         Doprinos povećanju standarda kakvoće vode u crnomorskom slivu.

Projektom su obuhvaćene sljedeće direktive EU:

·         Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ), izmjenjena i dopunjena Odlukom 2455/2001/EZ Europskog parlamenta

·         Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEZ, izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ

·         Direktiva o podzemnim vodama 2006/118/EZ

Projekt Županja sastoji se od:

·         Izgradnje UPOV-a trećeg stupnja pročišćavanja za 17.000 ES s pristupnom cestom

·         Poboljšanje/proširenje sustava odvodnje u Županji

·         Izgradnja sustava odvodnje u Štitaru

·         Izvedba pripreme za kućne priključke na vodoopskrbni sustav u  naselju Štitar

·         Nabava opreme za rad i inspekciju (visokotlačno i usisno vozilo za čišćenje sustava javne odvodnje i oprema za kontrolu sustava)

·         Uvođenje GIS sustava

·         Nadzor nad radovima

a) Izgradnje UPOV-a trećeg stupnja pročišćavanja za 17.000 ES s pristupnom cestom
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda obuhvaća sljedeće:

·         Mehaničko pročišćavanje, fina rešetka i aerirani pjeskolov kao kombinirana jedinica, uključujući  uređaje za ispiranje na rešetkama (screening) i uklanjanje pijeska, 2 linije

·         Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama, uključujući sito, privremni spremnik za skladištenje i crpnu stanicu na ulazu UPOV. Stanica za prihvat septičkog mulja je potrebna za priklupljanje sadržaja septičkih jama do završetka izgradnje ukupne kanalizacijske mreže u aglomeraciji Županja, odnosno dugoročno i za stanovnike koji neće biti priključeni na kanalizacijsku mrežu

·         Biološko pročišćavanje, bazeni za procese pročišćavanja

·         Uklanjanje fosfora kemijskim doziranjem sredstava za taloženje, uređaj za doziranje ispremnik za skladištenje

·         Sekundarni spremnici za taloženje, za izdvajanje biloškog aktivnog mulja i čiste vode, 2 linije

·         Crpne stanice za mulj, za precrpljivanje povratnog mulja i viška mulja

·         Stanica s puhalom za dovod zraka za biloško pročišćavanje

·         Skladištenje i ugušćivanje mulja gravitacijskim ugušćivanjem u dva spremnika mulja

·         Dehidracija mulja pomoću mehaničke te prostor za skladištenje

·         Crpna stanica efluenta za, po potrebi, podizanje otpadnih voda iznad razine Save. Crpna stanica radi samo u slučaju visokih razina vode kako bi se smanjili troškovi energije

·         Sva potrebna pomoćna oprema uključujući upravnu i pogonski zgradu

·         Ispust u rijeku Savu

·         Infrastruktura uređaja:

·         Pristupna cesta

·         Telekomunikacijski priključak

·         Priključak na pitku vodu

·         Rezervno napajanje električnom energijom

·         Trafostanica

          b)  Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja sastoji se od:
–              Izgradnja crpne stanice “Županja Centar“,  uključujući građevinske objekte, strojarske i električne instalacije. Crpna stanica je smještena blizu postojećeg ispusta 1 “Silos” uz postojeću stanicu oborinskih voda “OCS”. Nova crpna stanica prikuplja otpadne vode središnjeg i sjevernog dijela Županje (stari grad i sjeverne četvrti). Protok otpadnih voda u Štitaru je također povezan preko sjevernih kanalizacijskih ogranaka. Kapacitet CS je 140 l/s.
–           Izgradnja novog magistralnog tlačnog cjevovoda od CS “Županja Centar” do čvora potrebnog za povezivanje nove crpne stanice na planirani UPOV. Tlačni magistralni cjevovod će biti DN 350 ukupne duljine oko 1.308m.
–           Rekonstrukcija crpne stanice “Stara Županja” koja obuhvaća nove strojarske i električne instalacije. Sanirana crpna stanica će prikupljati otpadne vode južnih četvrti i usmjeravati ih preko magistralnog tlačnog cjevovoda na lokaciju UPOV-a. Koristit će se postojeći objekt. Kapacitet protoka je 30 l/s.
–           Izgradnja novog magistralnog tlačnog cjevovoda od CS Stara Županja do čvora potrebnog za povezivanje nove crpne stanice na planirani UPOV. Tlačni magistralni cjevovod će biti DN 200 ukupne duljine oko 243 m.
–                      Izgradnja novog magistralnog tlačnog cjevovoda do lokacije UPOV-a, s početkom na čvoru magistralnog tlačnog cjevovoda obje crpne stanice do lokacije pročišćavanja otpadnih voda, ukupne duljine oko 793 m.

·         Izgradnja sustava odvodnje u Štitaru obuhvaća:

–                      Izgradnju sanitarne gravitacijske kanalizacije s promjerom između DN 250 i DN 300 ukupne duljine oko 14 km. 
–           Izgradnju ukupno 13 crpnih stanica, kao precrpnih stanica za podizanje otpadnih voda na odgovarajuću razinu, svaka kapaciteta 3 l/s-7 l/s. Crpne stanice su potrebne zbog ravničarskog terena toga sliva.
–                      Potrebni su tlačni cjevovodi promjera između DN 50/63/75 ukupne duljine oko 1.800 m za povezivanje s ograncima gravitacijske kanalizacije.

·         Izvedba pripreme za kućne priključke na vodoopskrbni sustav u  naselju Štitar.

Navedena priprema planira se izvesti za 360 kućanstava.

·         Nabava opreme za rad i inspekciju

Za funkcionalnost odvodnje potrebna je sustavna kontrola i čišćenje koji trenutačno predstavljaju najbolju raspoloživu praksu. Sva postojeća oštećenja kao i dijelovi kanalizacije s visokim stopama infiltracije mogu se identificirati i klasificirati video inspekcijom. Tako se iz prikupljenih podataka može izraditi plan sanacije,  a troškovi sustava rada smanjiti nakon smanjenja infiltarcije.
Predviđena je nabava sljedeće opreme:

·         Vozilo s visokotlačnim usisnim cijevima za čišćenje sustava javne odvodnje

·         Oprema za kontrolu kanalizacije s vozilom

·         Uvođenje GIS sustava

Za uvođenje GIS baze podataka, projekt uključuje potrebne softverske licence za glavni sustav kao i preglednike koji se mogu koristiti na osobnim računalima koje društvo Komunalac d.o.o. već posjeduje. 
Realizacija ovog Projekta je započela trogodišnjom izradom studijske i projektne dokumentacije, predajom aplikacijskog paketa od strane Komunalca d.o.o. Županja u siječnju 2014. godine i donošenjem Odluke Ministarstva poljoprivrede Klasa: 911-01/13 -01/15, Urbroj: 525-12/1091-4-20 dana 23. lipnja 2014. godine kojom je odobreno financiranje ovog projekta.
Dana 28.10.2014. u gradu Vukovaru je održana svećanost potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o partnerstvu za infrastrukturne projekte iz područja voda – Vukovar, Čakovec i Županja.
U ime Komunalca d.o.o. navedene ugovore je potpisao direktor Ilija Lešić, dipl. oec. sa ostalim potpisnicima Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Županja i Općina Štitar.
Ukupni prihvatljivi izdaci na ovom projektu procijenjenii su na 76.997.152,00 kn, od kojeg iznosa 54.752.929,00 kn bespovratna sredstva.
Preostali iznos od 22.244.223,00 kn su nacionalna sredstva koja se sufinanciraju u sljedećim omjerima:


R.br.
Su financijeriUdjel sufinanciranjaIznosi sufinanciranja
1.Ministarstvo poljoprivrede  40,00 %  8.897.689,20 kn
2.Hrvatske vode  40,00 %  8.897.689,20 kn
3.Grad Županja  17,65 %  3.925.660,48 kn
4.Općina Štitar    2,35 %     523.184,12 kn
 Ukupno100,00 %22.244.223,00 kn

Gore navedeni iznosi su promjenjivi obzirom da se u okviru Projekta provode postupci javne nabave koji će odrediti cijene svakog pojedinog ugovora.
Komunalac d.o.o. Županja je tijekom 2014. i 2015. Godine godine pokrenuo postupke javne nabave za ugovaranje planiranih radova, robe i usluga za provedbu spomenutih komponenti projekta. Tijekom 2014. i 2015.  godine potpisani su sljedeći ugovori:

·         17.11.2014. godine potpisan Ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja sa tvrtkom IDT-inženjering d.o.o., K. P. Svačića 16. 31000 Osijek

·         17.02.2015. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na proširenju i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav u Štitaru sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke SOKOL d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, 32100   Vinkovci i AQUATERM d.o.o., Primorska 28, 47000 Karlovac

·         01.06.2015. godine potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke GINZLER Stahl-u Anlagenbau GmbH, Clemens–Holzmeister– Straße 3, 3300 Amstetten, Austrija i SOKOL d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, 32100  

Po zaključenim ugovorima trenutno je u tijeku:

·         Izvođenje radova na proširenju sustava odvodnje u Županji i Štitaru,

·         ishođenje izmjene i dopune Lokacijske dozvole za izgradnju UPOV-a

·         nadzor nad predmetnim radovima

Također  je u tijeku i provedba postupaka javne nabave za nabavu opreme i za informiranje i jačanje vidljivosti na Projektu.

·         Razdoblje provedbe Projekta: od  23.06.2014. do 01.11.2017.

·         Razdoblje financiranja projekta: počinje stupanjem ugovora na snagu a završava 31.12.2016.

·         Razdoblje prihvatljivosti izdataka: od 23.06.2014. do 31.12.2016.