Javna prodaja pokretnina

Mercedes Vito CDI

KOMUNALAC d.o.o.
ŽUPANJA
Veliki Kraj 132
Broj: 1012/17
Županja, 31.05.2017. godine
U skladu sa Odlukom Uprave Društva Komunalac d.o.o. Županja, Veliki Kraj 132, raspisuje se
JAVNA PRODAJA POKRETNINA

za prodaju teretnog automobila Mercedes Vito CDI
I
Prodaje se teretni automobil Mercedes Vito CDI i to:

 Marka/Model 
Tip vozila
  U prometu  od  Početna  procijenjena  vrijednost u  kunama  Javna  prodaja  Dodatne informacije  o javnoj prodaji –  kontakt osoba i tel.  Datum i vrijeme  razgledavanja predmeta  javne prodaje  Mjesto  razgledavanja i  prodaje predmeta  javne prodaje  Datum i vrijeme  javne prodaje i  javnog otvaranja  ponuda
   1.   Teretni automobil Mercedes Vito CDI   2003.  10.000,00 bez PDV-a  12.500,00 kn sa PDV-om   prva  Mario Zovkić 098/827-999 098/217-714  01.05., 02.05., 05.06., 06.06. i 07.06.2017.  Od 08:00 do 10:00 sati  Županja Veliki kraj 132  07.06.2017. U  12:00 sati


Početna procijenjena vrijednost navedena u gornjoj tablici je minimalna vrijednost ispod koje zainteresirani kupci ne smiju ponuditi cijenu, u suprotnom će takva ponuda biti odbijena i neće se razmatrati.
Predmet javne prodaje prodati će se najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.

Zainteresirani kupci dužni su predati pismene ponude u zatvorenoj omotnici do dana 07.06.2017. godine najkasnije do 12:00 sati na
urudžbeni zapisnik prodavatelja na adresi Veliki kraj 132. Županja.

Zatvorena ponuda mora sadržavati:
– naziv predmeta prodaje (Teretni automobil Mercedes Vito CDI)
– naziv, adresa i OIB ponuđača za pravne osobe ili ime, prezime, adresa i OIB ponuđača za fizičke osobe i
– ponuđenu cijenu uz koju treba navesti da li je u ponuđenu cijenu uključen PDV ili je ponuđena cijena iskazana bez PDV-a.

Na omotnici ponude mora biti navedeno naziv (za pravne osobe) ili ime i prezime za fizičke osobe i adresa ponuđača, te naznaka „ponuda za Teretni automobil Mercedes Vito CDI“.

Javna prodaja i javno otvaranje ponuda održati će se dana 07.06.2017. godine (srijeda) u 12:00 sati na adresi Veliki kraj 132. Županja.
Predmet javne prodaje se kupuje po načelu viđeno kupljeno te se ne uvažavaju svi eventualni naknadni prigovori kupca nakon javne prodaje.
Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, prednost ima onaj ponuđač koji je ranije predao svoju ponudu.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da najkasnije do početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda uplate jamčevinu u iznosu od 1.500,00 kn, uz predočenje dokaza o uplaćenoj jamčevini prilikom početka javne prodaje i javnog otvaranja ponuda.

Jamčevinu je potrebno uplatiti kod Croatia banke Županja ili u poslovnici FINI na žiro račun IBAN: HR1324850031100223524 uz
naznaku „uplata jamčevine za kupnju Mercedes Vito CDI“.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine se uračunava u ukupni iznos kupoprodajne cijene, dok se ostalim ponuditeljima čija
ponuda ne bude prihvaćena vraća jamčevina, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana održavanje javne prodaje.

Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je najkasnije u roku od pet (5) dana od dana održavanja javne prodaje sklopiti Ugovor o kupoprodaji, te
najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja javne prodaje u cijelosti uplatiti ponuđenu cijenu premeta kupnje, u protivnom će se
njegova ponuda smatrati nevažećom i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prodavatelj će pozvati na sklapanje ugovora sljedećeg
najpovoljnijeg ponuditelja.