Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Referent nabave  1 izvršitelj

KOMUNALAC  d.o.o., Županja

Županja, Veliki kraj 132

26. listopada  2021. godine

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Poslodavac:  KOMUNALAC  d.o.o., Županja Naziv radnog mjesta:    Referent nabave  1 izvršitelj

Vrsta zaposlenja:  Rad na određeno vrijeme, 12 mjeseci

Potrebna stručna  – VSS, VŠS ili SSS ekonomskog smjera

sprema i iskustvo:         – poznavanje rada na računalu, – vozačka dozvola B kategorije

Opis poslova i          – provodi nabavu roba, radova i usluga koje nisu predmet javne nabave temeljem odgovornosti:             usvojenog plana nabave i internog pravilnika i trebovanja,

–     priprema i dostavlja ponuditeljima pozive za dostavu ponuda za nabavu roba, radova i usluga sukladno internom pravilniku, prikuplja dostavljene ponude i kontrolira da li su sukladne uvjetima iz poziva,

–     vodi brigu da nabavku izvrši po najpovoljnijim uvjetima za Društvo,

–     sastavlja   narudžbenice   sukladno   zahtjevnici/trebovanju,   i/ili   ponudi,   i/ili ugovoru,

–     vodi   evidenciju   zahtjevnica/trebovanja,   narudžbenica,   skladišnih   primki, zahtjeva za dostavu onuda i ponuda,

–     po  primitku  računa  vrši  kontrolu  istog,  provjerava  računsku,  suštinsku  i

formalnu stranu – usklađuje s narudžbom, i/ili ponudom, i/ili ugovorom i ovjerava da je roba, ili usluga ili radovi izvršena po narudžbenici ili ugovoru,

–     pribavlja uzorke materijala, prospekte, cjenike, kataloge i drugi promotivni materijal,

–     radi  analizu  roba,  radova  i  usluga  koje  su  bile  predmet  nabave  i  vrši usporedbu,

–     otvaranje i obračun radnih naloga.

Dokumenti koje je        – zamolba koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresu, kontakt telefon potrebno dostaviti:           adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje

– preslika diplome o završenom obrazovanju,

– životopis,

– preslika osobne iskaznice,

– preslika domovnice,

– potvrdu o stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika isprave kojom se dokazuje traženo ili izjava kandidata ili naznaka o istom u životopisu,

– potvrda o nekažnjavanju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužne su se u  prijavi na javni  natječaj pozvati  na to pravo i zakonsku  osnovu i priložiti isprave s kojima dokazuju navedene statuse (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Prednost se u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati će biti rangirani prema rezultatima testiranja i u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim zakonima.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Ovaj  javni  natječaj  se  objavljuje  na  službenoj  stranici  poslodavca   www.komunalac-zu.hr  i  na stranicama HZZ-a.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta moraju biti dostavljene najkasnije do dana

05 .11.2021. godine. Prijave pristigle nakon ovog datuma neće se razmatrati.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Komunalac d.o.o., Veliki kraj 132,

32270 Županja ili na adresu elektroničke pošte:  tanja@komunalac-zu.hr,  s naznakom „Za natječaj za zapošljavanje- fakturist salda-kontist -ne otvaraj“.

Ukoliko se dostavljaju osobno moraju biti predane na urudžbeni zapisnik na prethodno navedenoj adresi.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Osobe/osoba  koje zadovoljavaju formalne uvjete  natječaja i stekle su status  kandidata , biti će pozvane  na  razgovor, a po potrebi bit  će provedena prethodna provjera znanja  i sposobnosti pisanim  testiranjem i intervjuom, a o datumu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Komunalca d.o.o., Županja.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru i eventualnom testiranju, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Društva.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat biti će upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Komunalac d.o.o., Županja zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.